Mindset to sposób myślenia, postawa – to sumaryczna ocena dowolnego obiektu1, dokonana na podstawie posiadanej wiedzy oraz możliwe zachowanie w stosunku do tego obiektu. Obiektem może być dowolna rzecz, proces, lub osoba czy grupa ludzi.

Mindset postaw – to sposób myślenia i działania. Samo myślenie, nie spowoduje jeszcze, że wykonamy konkretne działanie. W procesach doskonalących zarówno na poziomie organizacji jak i osób indywidualnych, bardzo ważne są podejmowane działania, to one zadecydują o jakości i skuteczności procesu zachodzącej zmiany.

Podejmowane działania, reprezentujące postawę, są rezultatem posiadanej wiedzy,  dokonanych obserwacji, oceny i konfrontacji emocji.

Na postawę, zgodnie z modelem trójskładnikowym składają się odpowiednio:

  1. komponent poznawczy: czyli wiedza,
  2. komponent afektywny: czyli opinie, oceny i emocje,
  3. komponent behawioralny: czyli zachowania.

Zatem działanie to efekt procesu. Nasze działanie, zgodnie z komponentem afektywnym może być „od” lub „do” obiektu, czyli albo jestem „za” – dążenie, albo „przeciw” – czyli unikanie lub odrzucenie.

W każdym procesie zmiany chcemy, żeby jej pozytywne efekty zostały utrwalone, stały się nawykiem, prowadziły nas do wyznaczanego celu. Zatem zależy nam na wykonywaniu konkretnych działań, skierowanych „do” lub „od”. Działanie skierowane „do”, to na przykład postanowienie, że każdy dzień zaczynam od informacji jakie zadanie, dla mnie lub dla organizacji, w której pracuję, dzisiaj jest najważniejsze i na nim skupiam się w pierwszej kolejności.  Działanie skierowane „od” to na przykład decyzja, że unikam zadań, które będą mnie rozpraszały lub nie są istotne. Wyrobienie nawyków to proces, który modelowany jest przez nasz sposób myślenia. Wpływ na nasz sposób myślenia ma wiedza i doświadczenia, które zbieramy po drodze.

Mindset postaw to taki sposób myślenia i działania, który „toruje nam drogę” do wyznaczonego celu. Angażuje w proces zmiany, zachęca do podejmowania konkretnych działań. Posiadanie tylko narzędzi w drodze do celu to za mało. Posiadanie narzędzi i doświadczenia jak z nich skorzystać, to jeszcze ciągle za mało. Zbiór składający się z narzędzi, czyli warsztatu, wiedzy i doświadczenia jak z nich skorzystać oraz sposobu myślenia, że chcę z nich korzystać i będę z nich korzystać w codziennym działaniu, gwarantuje nam, że inwestycja w proces zmiany miała sens i przyniesie pożądane efekty.

________________________

1 G.Bohner, M. Wanke.: Postawy i zmiana postaw, GWP, 2004.